PRZYPOMNIENIE NR 2 ! WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE.

Przypominamy, że w dniu 29 lutego 2020 r. o godz.14.00 (w I terminie), o godz. 14.30 (w II terminie) odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych „Wspólny dom” ul. Wyszyńskiego w Kutnie walne zgromadzenie sprawozdawcze K o ł a nr 109 PZW METALURG Kutno.
Z następującym porządkiem obrad:
1. Wręczenie wyróżnień.
2.Powołanie władz zebrania – przewodniczącego i sekretarza
3.Powołanie Komisji :
Uchwał i Wniosków
Skrutacyjnej
4.Sprawozdanie z działalności Koła:
Zarządu
Komisji Rewizyjnej
Sądu Koleżeńskiego
Rzecznika Dyscyplinarnego
Komisji Egzaminacyjnej
5.Realizacja uchwał i wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
6.Informacja o powołaniu Wędkarskiego Klubu Seniora przy Kole
7.Dyskusja.
8.Omówienie i zatwierdzenie programu działania i budżetu Koła na 2020 r.
9.Wolne wnioski i przyjęcie uchwał.
10.Wspólny posiłek oraz o godz. 18.00 spotkanie rodzin wędkarskich.
Statutowym obowiązkiem członka jest udział w zebraniu sprawozdawczym Koła.
Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, Zarząd Koła