Jednak sport jeszcze nie dla nas !!!!!!

Pobrano ze stron ZG PZW.
Dnia 15 lutego 2021 10:25-Informacja na temat rozgrywania zawodów.
Szanowny Panie,
Przedstawiam poniżej stanowisko Departamentu Prawnego Ministerstwa Sportu w sprawie możliwość organizowania amatorskiego sportu wędkarskiego w obecnym stanie prawnym.
Uprzejmie informujemy, że obowiązujące od dnia 28 grudnia 2020 r. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, 2353 i 2430 oraz z 2021 r. poz. 12, 91, 153, 207, 253 i 267) w przepisach § 10 ust. 15 pkt 1-10 stanowi, iż do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne bez udziału publiczności wyłącznie w przypadku:
1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);
3) zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej;
4) uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
5) zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;
6) szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy;
7) organizowania kursów i egzaminów w zakresie uprawnień trenerskich lub instruktorskich, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, oraz egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne oraz na licencje motorowodne, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863);
8) obiektów sportowych na otwartym powietrzu;
9) kortów tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób z niego korzystających;
10) basenów.
W związku z powyższymi regulacjami należy przyjąć, że dopuszczalne jest prowadzenie działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej ujętej w dziale 93.0 PKD – obejmującej m.in. podklasę 93.12.Z Działalność klubów sportowych (zawodowych i amatorskich) oraz podklasę 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem (w tym działalność wspomagającą łowiectwo i wędkarstwo sportowe lub rekreacyjne) – wyłącznie na wskazanych powyżej warunkach.
Okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 15 pkt 1–7, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych lub Akademicki Związek Sportowy (§ 10 ust. 16 ww. rozporządzenia RM).
W pozostałym zakresie prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. niedopuszczalne.
pzdr Wojciech Dobrowolski - naczelnik wydziału
Wydział Upowszechniania Sportu w Społeczeństwie, Departament Sportu dla Wszystkich
ps.
Szanowni Koledzy czekamy na lepsze czasy, narazie możemy spotkać się prywatnie i powędkować dla treningu i rekreacji.

Wasze komentarze (0)